การยืนยันตัวตนผู้ใช้งานโปรแกรม
กรณีที่ผู้ใช้งานหรือเจ้าของสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมตัองการทราบข้อมูลของตัวเอง เช่น Hygeia ID, Email เป็นต้น

สงวนสิทธิ์การค้นข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลลูกค้าตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หากข้อมูลไม่ถูกต้อง สงวนสิทธิ์ไม่แจ้งข้อมูลกลับทุกกรณี นอกจากมีคำสั่งจากหน่วยงานรัฐ เป็นลายลักษณ์อักษร
โปรแกรมร้านยาไฮเจีย และ อุปกรณ์เสริม

ให้ส่งหลักฐานต่อไปนี้เข้ามาทางเมล

info@hygeia-pharmacy.com ระบุชื่อเรื่องว่า "ส่งหลักฐานยืนยันตัวตน เพื่อขอข้อมูลสมาชิก"

หลักฐานทั้งหมดต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ขีดเส้นว่า "ยืนยันตัวตนผู้ใช้งานโปรแกรมไฮเจีย เพื่อขอข้อมูล"

หลักฐานทั้งหมดต้องแนบไฟล์ (Attach File) เข้ามาเท่านั้น สามารถแนบไฟล์ได้ท้ัง PDF และ ไฟล์รูปภาพ (เป็นภาพที่ชัดเห็นข้อมูลครบถ้วน) สงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่ส่งมาเป็น URL

1. ใบอนุญาตร้านหรือเอกสารอื่น ที่แสดงชื่อร้านและที่อยู่

ตรงกับที่เคยลงทะเบียนร้านในวันที่ซื้อโปรแกรมเพื่อยืนยันตัวตนของร้านที่เคยลงทะเบียน

2. บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้

ที่มีชื่อ-สกุล ตรงกับที่เคยสมัครสมาชิกบนเว็บไซต์หรือเป็นชื่อผู้ดำเนินกิจการตามใบอนุญาตร้านในข้อ 1.

3. เอกสารอื่นที่ต้องการยืนยันตัว (ถ้ามี)


หากข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องอย่างสมเหตุสมผล ทีมงานจะตอบกลับข้อมูลให้ทางเมลที่ท่านส่งเข้ามาใช้เวลาตรวจสอบภายใน 24 ชม. ในเวลาทำการ

สงวนสิทธิ์การค้นข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลลูกค้าตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท โค้ด แรง สตูดิโอ จำกัด