บิลใบเสร็จหรือรายงาน A4 หากแสดงอักษรผิดปกติ

บิลใบเสร็จหรือรายงาน A4 หากแสดงอักษรผิดปกติ

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน A4 ที่ font ผิดปกติ
อันเนื่องมาจาก Windows ที่ใช้งานอยู่นั้นไม่มี Angsana Font ติดตั้งอยู่ โปรแกรมจึงพยายามค้นหา font อื่นมาทดแทน จึงอาจทำให้สัดส่วนที่ print ออกมานั้นผิดปกติการ Install Font
ในโปรแกรมไฮเจีย ได้เตรียมช่องทางดาวน์โหลด Angsana Font ไว้ให้แล้วไฟล์ที่ได้จะเป็น .zip ให้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจะพบกับ AngsanaFontดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ angsana.ttcคลิกที่ปุ่ม Install เพื่อเริ่มติดตั้งเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้กลับไปตรวจสอบที่บิล หรือ รายงาน A4 อีกครั้งหนึ่ง ก็จะมีการแสดงอักษรแบบปกติเรียบร้อยแล้ว