📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ตัวอย่างรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่างรายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ สำหรับร้านยาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) เท่านั้น ร้านยาทั่วไปที่ยังไม่ได้จดทะเบียนไม่มีสิทธิ์ทำเอกสารหรือออกใบกำกับภาษีได้

ร้านที่จดทะเบียนดังกล่าวแล้ว สามารถศึกษาการให้โปรแกรมช่วยบันทึกภาษีซื้อ ภาษีขาย ได้ที่ link ด้านล่างนี้
การเปิดระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม | VAT

ตัวอย่างรายงาน และ บิลต่าง ๆ
เอกสารหลักที่พิมพ์ได้จากโปรแกรมไฮเจีย บิลใบกำกับภาษี และ รายงานภาษีซื้อ (จากการทำรับสินค้าที่ระบุ vat) และ รายงานภาษีขาย (จากการทำขายหน้าร้าน) ตามตัวอย่างต่อไปนี้


ตัวอย่างรายงานภาษีขาย | เมนูรายงาน -> บัญชี และ ภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างรายงานภาษีซื้อ | เมนูรายงาน -> บัญชี และ ภาษีมูลค่าเพิ่มตัวอย่างใบกำกับภาษี เต็มรูปแบบ | สั่งพิมพ์ได้ในเมนูขาย (ตั้งค่าได้ทั้งแบบ A4 และ กระดาษต่อเนื่อง 9x11")ตัวอย่างใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในรูปแบบสลิป ทั้งขนาด 80mm และ 58mm

หมายเหตุ : การพิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อ ในรูปแบบสลิป ทั้งขนาด 80mm และ 58mm จะต้องจดทะเบียนอุปกรณ์ในร้านของท่านด้านกับกรมสรรพากร เพื่อขออนุญาตพิมพ์ และจะได้เลขประจำเครื่อง (แสดงด้านบลนสุดของสลิปใบกำกับภาษีตามตัวอย่างในภาพ) หากไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์พิมพ์ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ แต่จะพิมพ์ได้เฉพาะใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (A4)