โปรแกรมไฮเจีย ทำอะไรได้บ้าง

ทางเรามีการพัฒนาโปรแกรมอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงและเสริมความสามารถของโปรแกรมให้อย่างต่อเนื่อง ปล่อยอัปเดทประมาณเดือนละอย่างน้อย 1 ครั้ง


เนื้อหาหน้านี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 01/04/2563

จึงอาจมีบางฟังก์ชันการทำงานที่ยังไม่ได้ระบุไว้


เพิ่มเพื่อน Hygeia Pharmacy Official Facebook


ads by google.

 

๐ ขาย

 
   - ขายสินค้า | เงินสด (ปลีก, ส่ง) 
   - ขายสินค้า : โหมดความเร็ว | สำหรับการลงข้อมูลหลายรายการ และ ยังไม่รีบกดรับเงิน 
   - ขายสินค้า : ขายเครดิต, สร้างใบเสนอราคา 
   - [เคลียร์ยอด] บัญชีลูกหนี้ | จากการขายแบบเครดิต 
   - ใบสั่งยา | จัดการข้อมูล สร้างใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลเดิม 
   - [พิมพ์] ใบเสร็จรับเงิน 
   - [พิมพ์] ใบโอนสินค้า 
   - [พิมพ์] ใบกำกับภาษี 
   - [ตัดจ่ายย้อนหลัง] รายการขาย ที่ไม่พอตัดจ่าย 
   - [เคลียร์ยอด] รายการขายที่รับชำระเงินประเภทอื่น ๆ 
   - [เคลียร์ยอด] รายการจองสินค้า | ยังไม่ได้รับเงิน 
   - รายการส่งคืนสินค้ากลับไปยังผู้จำหน่าย 
   - [คำนวณใหม่] ราคาทุน สำหรับสินค้าที่ขายไปแล้วใหม่ 
   - [ตรวจสอบ / แก้ไข / ยกเลิก] บิลขายสินค้า | แก้ไขชื่อลูกค้า 
   - บันทึกข้อมูลเงินทอน | ประจำวัน 
   - [ประวัติ] ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเงินทอน | เฉพาะผู้จัดการร้าน 
   - [พิมพ์] สรุปยอดขายประจำวัน ของพนักงาน : เป็น A4 และ Slip 
   - รายงานสรุปยอดขายแยกตามรายการสินค้า | A4 , Excel 
   - รายงาน / การบันทึกอุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ 
   - แบบบันทึกการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
   - [ตั้งค่า] เปลี่ยนปุ่มลัด สำหรับฟอร์ม ขายสินค้า (F1-F12)