โปรแกรมไฮเจีย ทำอะไรได้บ้าง

เรามีการพัฒนาโปรแกรมอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงและเสริมความสามารถของโปรแกรมให้อย่างต่อเนื่อง


เนื้อหาหน้านี้จะแสดงฟังก์ชันหลักแยกตามเมนูของโปรแกรม

จึงอาจมีบางฟังก์ชันการทำงานอื่นหรือเป็นฟังก์ชันย่อยที่อาจไม่ได้ระบุไว้ในหน้านี้


 

๐ ขาย

 
   - ขายสินค้า : เงินสด (ปลีก, ส่ง) 
   - ขายสินค้า : โหมดพิเศษ | สำหรับการขายหลายรายการ ที่ยังไม่รีบกดรับเงิน 
   - ขายสินค้า : ขายเครดิต, สร้างใบเสนอราคา 
   - บัญชีลูกหนี้ : ตรวจสอบและรับชำระเงินจากการจากการขายแบบเครดิต  
   - TMT ID สำหรับตรวจสอบยาตามรหัสยามาตรฐาน TMT ระดับ TPU 
   - ใบสั่งยาออนไลน์ (สปสช.) | โครงการรับยาที่ร้านยา 
   - ใบสั่งยาทั่วไปอ้างอิงการทำขาย 
   - พิมพ์ : ใบเสร็จรับเงิน 
   - พิมพ์ : ใบกำกับภาษี 
   - พิมพ์ : ใบโอนสินค้า 
   - พิมพ์ : รายการคืนสินค้ากลับผู้จำหน่าย และ การอัปเดตสถานะ 
   - พิมพ์ : ข.ย.9 สำหรับพิมพ์ให้ลูกค้าร้านยา จากการทำขาย / ทำโอนสินค้า 
   - รายการสินค้าที่ไม่พอตัดจ่าย | ตัดจ่ายย้อนหลัง 
   - รายการขายที่รับชำระเงินประเภทอื่น ๆ | ตรวจสอบและเคลียร์ยอด 
   - รายการจองสินค้า | ตรวจสอบและเคลียร์ยอด 
   - ตรวจสอบบิลขายสินค้า 
   - แก้ไขราคาทุนของสินค้าในบิลขาย 
   - บันทึกข้อมูลเงินทอน | ประจำวัน 
   - [ประวัติ] ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเงินทอน | เฉพาะผู้จัดการร้าน 
   - [พิมพ์] สรุปยอดขายประจำวัน ของพนักงาน : เป็น A4 และ Slip 
   - รายงานสรุปยอดขายแยกตามรายการสินค้า | A4 , Excel 
   - บันทึก : อุณหภูมิ และ ความชื้นสัมพัทธ์ | พิมพ์รายงาน 
   - บันทึก : การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 
   - พิมพ์ : บัตรแพ้ยา 
   - แบบฟอร์มใบส่งต่อผู้ป่วย 
   - แบบฟอร์มใบตอบกลับการส่งต่อ 
   - แบบแจ้งการเข้าปฏิบัติหน้าที่แทน 
   - หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่โฆษณา 
   - บัญชีรายการชื่อสื่อ/กิจกรรมโฆษณา