ประวัติ/รายละเอียด การอัปเดตโปรแกรม
 

โปรแกรมร้านยาไฮเจีย มีการปรับปรุงโปรแกรม แก้ไขข้อผิดพลาด เพิ่มฟังก์ชันการใช้งานให้อย่างสมำเสมอ ปัจจุบันมีการอัปเดทให้ทุกเดือนเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ดี ตอบโจทย์จริงหน้าร้านขายยาของเรา

เมื่อมีแจ้งเตือน "เวอร์ชันใหม่มาแล้ว" ต้องทำอย่างไร


ads by google.

คีย์เวิร์ดที่มีการค้นหาบ่อย :


รายละเอียดเวอร์ชันถัดไป
ระหว่างดำเนินการ
✔️ Professional Edition

➡ เราอัปเดทโปรแกรมให้มีสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมไปถึงการแก้ไขข้อบกพร่องบั๊กโปรแกรมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูรายงาน -> ขาย
- เพิ่มรายงานแสดงรายการสินค้า ที่ไม่เคยทำขาย

ปรับปรุง ที่ เมนูรายงาน -> บุคคล
- การส่งออกข้อมูลลูกค้า เป็นไฟล์ excel เพิ่มสิทธิ์ในการเข้าถึงให้เฉพาะผู้จัดการร้าน หรือ พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลลูกค้าได้เท่านั้น และ เพิ่มข้อมูลลูกค้าที่ส่งออกให้ละเอียดเพิ่มยิ่งขึ้น

ปรับปรุง ที่ เมนูขาย -> ขายสินค้า แท็บตั้งค่า กรณีให้พิมพ์สลิปใบเสร็จอัตโนมัติหลังยืนยันการขาย
- หากเปิดระบบ VAT และ มีการระบุเลขประจำเครื่อง จะเป็นการพิมพ์สลิปใบกำกับภาษี (อย่างย่อ) แทนการพิมพ์ใบเสร็จ ให้ทันที
(หากไม่ได้เปิดระบบ vat หรือ เปิดระบบ vat แต่ไมไ่ด้ระบุเลขประจำเครื่อง ก็จะพิมพ์สลิป เป็นใบเสร็จรับเงิน)

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ขายเครดิต, สร้างใบเสนอราคา
- ที่แถบเมนูหลัก เพิ่มปุ่ม ส่งออกรายการขายเป็นไฟล์ excel (หลังบันทึกข้อมูล)
- ที่แท็บค้นหาข้อมูลเดิม ท้ายรายการบิล เพิ่มปุ่มส่งออกรายการขายเป็น excel

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> ตรวจสอบแก้ไขบิลขายสินค้า
- เมื่อกดปุ่ม ดู/แก้ไข เพื่อตรวจสอบรายการขายในบิลนั้น ๆ เพิ่มปุ่ม ส่งออกรายการขายเป็นไฟล์ excel

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูขาย -> พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน
- เพิ่มปุ่มช่วยเปิดฟอร์มลูกค้า เพื่อสะดวกในการแก้ไขข้อมูล

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูสินค้า -> การตั้งค่าฉลากสินค้า
- เพิ่มรูปแบบ 2 ของฉลากสินค้า (ฉลากหลัก) ตีกรอบสีดำ ส่วนของปริมาณที่ใช้ และ เวลาที่ใช้ ระบุหัวข้อของกรอบได้

เพิ่มใหม่ ที่ เมนูบัญชี -> บันทึก ค่าใช้จ่ายอื่น
- เพิ่มให้ระบุผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง อาจจะเป็นร้านค้าหรือหน่วยงานที่เราชำระเงินไป

ปรับปรุง ที่ เมนูรายงาน -> บัญชี... เพิ่มเงื่อนไข ผู้จำหน่ายที่เกี่ยวข้อง
- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ ประจำเดือน
- รายงานสรุปค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ ประจำปี

ปรับปรุง ที่ เมนูรายงาน -> ขาย -> รายงานสรุปการรับคืนสินค้า
- เพิ่มปุ่มส่งออกรายการที่รับคืน เป็นไฟล์ excel

✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน
➡ การแก้ไขข้อบกพร่องบั๊กโปรแกรมและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

รายละเอียดเวอร์ชันล่าสุด

Hygeia Pharmacy v.2.4.19.0ปล่อยอัปเดทแล้วเมื่อวันที่ 27/09/2562 12:00

✔️ Professional Edition

➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ เมนูจัดการข้อมูลระบบ -> บุคคล เพิ่มฟอร์มจัดการข้อมูล "ธนาคาร"
เพิ่มใหม่ เมนูขาย -> ขายสินค้า เรื่องการรับชำระเงินประเภทอื่น ๆ สามารถบันทึกธนาคารที่เกี่ยวข้องได้
เพิ่มใหม่ เมนูจัดซื้อ -> รับสินค้า เรื่องการบันทึกการจ่ายเงิน สามารถบันทึกธนาคารที่เกี่ยวข้องได้

ปรับปรุง เมนูสินค้า -> รายการสินค้า แท็บ TMT ID เพิ่มช่องให้ระบุขนาดบรรจุ ของหน่วย TMT เทียบกับ หน่วยขายสินค้านั้นของโปรแกรมไฮเจีย เช่น TMT บอกว่าคือ 1 tab แต่ในหน่วยขายเราขายทีละแผง 10 tab ดังนั้น ขนาดบรรจุที่ต้องกรอกคือ 10

เพิ่มใหม่ เมนูตั้งค่า เพิ่มฟอร์มตั้งค่า BookMark ตัวช่วยเปิด Web สามารถกำหนดได้ 8 web link
ปรับปรุง แถบเมนูลัดของโปรแกรม เพิ่มปุ่ม Bookmark เพื่อสลับไปแสดงเป็นปุ่มทั้ง 8 web link ตามที่กำหนดเอาไว้ เพื่อให้สะดวกในการเรียกเปิดเว็บไซต์นั้น ๆ ได้เลยจากโปรแกรม

เพิ่มใหม่ เมนูรายงาน -> รายงานสรุปยอดขายประจำวัน แท็บพิมพ์รายละเอียดสรุป เพิ่มปุ่มพิมพ์สลิป ขนาด 58mm
เพิ่มใหม่ เมนูรายงาน -> รายงานสรุปยอดขายประจำวัน เพิ่มแท็บ รับชำระเงินประเภทอื่น ๆ เพื่อแยกให้ตรวจสอบว่ามีกี่บิลที่รับเงินแบบรับชำระประเภทอื่น ๆ และ แยกตามประเภท พร้อมปุ่มส่งออกเป็นไฟล์ excel

เพิ่มใหม่ เมนูขาย -> รายงานสรุปยอดขาย สำหรับพนักงาน -> รายงานสรุปยอดขายประจำวัน เพิ่มปุ่มพิมพ์สลิป ขนาด 58mm


เพิ่มใหม่ เมนูขาย -> ขายสินค้า เพิ่มปุ่ม "ใบสั่งยา" เพื่อให้ลงข้อมูลบันทึกอ้างอิงการขายครั้งนั้น กับใบสั่งยา
เพิ่มใหม่ เมนูขาย เพิ่มฟอร์ม ใบสั่งยา | จัดการข้อมูล สร้างใหม่ หรือ แก้ไขข้อมูลเดิม

เพิ่มใหม่ เมนูสินค้า -> รายการสินค้า แท็บ"ฉลาก/ป้าย" เพิ่มให้ระบุจำนวนเดือนที่ต้องการ เพื่อให้แสดงวันหมดอายุได้ นับจากวันที่ทำขาย เช่น ให้บวก 12 เดือนนับจากวันที่ขาย เพื่อแสดงในฉลากสินค้า เพื่อรองรับการทำขายยานับเม็ด ที่แพ็คลงซองยา ว่าจะให้มีอายุอีกกี่เดือน
เช่นทำขายวันที่ 11 กันยายน 2562 กำหนดให้บวกอีก 12 เดือน เมื่อทำขายสินค้านั้น จะมีวันหมดอายุแสดงเป็น 11 กันยายน 2563 เป็นต้น

เพิ่มใหม่ เมนูตั้งค่า -> ตั้งค่าข้อมูลร้าน และ การกำหนดโฟลเดอร์สำรองข้อมูล มีปุ่มช่วยสร้างโฟลเดอร์ hygeia_backup ในไดรฟ D: เหมาะสำหรับมือใหม่ เพิ่งเข้าใช้ครั้งแรกเพื่อให้โปรแกรมแนะนำหรือช่วยสร้างที่เก็บไฟล์สำรองข้อมูลให้

เพิ่มใหม่ เมนูขาย -> รายการขาย ที่ไม่พอตัดจ่าย เพิ่มปุ่มส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ excel
เพิ่มใหม่ เมนูจัดซื้อ -> รับสินค้า แท็บสืบค้นข้อมูลเดิม เพิ่มปุ่มส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ excel ตามรายการที่สืบค้น

เพิ่มใหม่ เมนูบุคคล -> ลูกค้า แท็บความดัน เพิ่มปุ่มพิมพ์ประวัติการวัดความดัน แบบเลือกช่วงเวลาได้
ปรับปรุง เมนูบุคคล -> ลูกค้า แท็บความดัน ให้การใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพิ่มใหม่ เมนูบุคคล -> ลูกค้า
แท็บย่อย ข้อมูลส่วนตัว
- เพิ่มการบันทึก ส่วนสูง เพื่อคำนวน BMI ให้อัตโนมัติ
- เพิ่มบันทึก สิทธิการรักษา UC, ข้าราชการ, ปกส., อื่น ๆ (ระบุเพิ่มเติม) และ สถานพยาบาลต้นสังกัด พร้อมปุ่มตรวจสอบสิทธิ

แท็บย่อย โรคประจำตัว
- เพิ่มบันทึกประวัติโรคประจำตัวได้

แท็บย่อย บันทึก การแพ้อาหาร
- เพิ่มบันทึกการแพ้อาหารได้

ปรับปรุง เมนูขาย -> ขายสินค้า การกดปุ่ม ข้อมูลลูกค้า ปรับปรุงการแสดงข้อมูล รายละเอียดของลูกค้าให้ละเอียดยิ่งขึ้น ให้แสดงข้อมูลที่อัปเดทเพิ่มเติม เท่าที่จำเป็นและเหมาะสม

ปรับปรุง เมนูขาย -> ขายสินค้า เพิ่มการแจ้งเตือน การแพ้อาหาร, โรคประจำตัว

เพิ่มใหม่ เมนูขาย -> รายการส่งคืนสินค้ากลับไปยังผู้จำหน่าย การพิมพ์ใบส่งคืน เพิ่มให้เลือกได้ว่าจะพิมพ์แบบมีราคาทุน หรือ ไม่มีราคา

เพิ่มใหม่ เมนูสินค้า -> การตั้งค่า ฉลากสินค้า เพิ่มตัวเลือกให้พิมพ์ฉลากเป็นระบบรูปภาพ 4 ช่อง เช้า เที่ยง เย็น ก่อนนอน สามารถระบุปริมาณที่ใช้ ลงใน 4 ช่องได้ เพื่อให้ง่ายต่อการอ่านฉลากมากยิ่งขึ้น
อัปเดทย่อย
➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

เพิ่มใหม่ เมนูรายงาน -> ขาย เพิ่มรายงานแสดงรายการสินค้า ที่ไม่เคยทำขาย
ปรับปรุง เมนูขาย -> ขายสินค้า กรณีตั้งค่าเรื่องพิมพ์สลิปใบเสร็จอัตโนมัติหลังยืนยันการขาย หากมีการตั้งค่าเปิดระบบ VAT เอาไว้จะเป็นการพิมพ์สลิปใบกำกับภาษี (อย่างย่อ) แทนการพิมพ์ใบเสร็จปกติ✔️ Trial Edition รุ่นทดลองใช้งาน
➡ แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อให้โปรแกรมมีการทำงานที่ดีที่สุด

การอัปเดทก่อนหน้านี้