ติดตั้ง AccessDatabaseEngine ก่อนนำเข้าสินค้า

🕘 | 397 views
ภาพตัวอย่าง

การติดตั้ง AccessDatbaseEngine นี้เฉพาะกรณีที่โปรแกรมไฮเจีย ไม่สามารถอ่านไฟล์ Excel ได้ เช่น การ Import รายการสินค้าด้วยไฟล์ Excel หรือ การปรับสต๊อกด้วยไฟล์ Excel เท่านั้นตัวอย่างการแจ้งข้อผิดพลาดจากโปรแกรมไฮเจียฯ ในขณะที่เลือกไฟล์ Excel โปรแกรมจะแจ้งว่าไม่สามารถเชื่อมต่อกับไฟล์ได้ ดังรูปภาพด้านล่างนี้ (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีปัญหานี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้ง)โปรแกรมไฮเจียฯ เริ่มใช้งาน AccessDatabaseEngine.exe นี้ อ้างอิงตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.3.75.3 เป็นต้นไป