การกำหนดข้อมูลลูกค้า เพื่อออกใบกำกับภาษี (บิลขาย)
ภาพตัวอย่างประกอบ

ads by google.

การกำหนดข้อมูลลูกค้า เพื่อออกใบกำกับภาษี (บิลขาย)

การพิมพ์ใบกำกับภาษี เวลาเราขายสินค้าให้ลูกค้าเราควรระบุข้อมูลลูกค้า ให้ครบถ้วนเพื่อความสมบูรณ์ของใบกำกับภาษี

1. เปิดฟอร์มลูกค้าตามปกติ2. ระบุที่อยู่ของลูกค้าให้ครบถ้วน และที่สำคัญคือ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า 13 หลัก

 คำแนะนำอื่น ๆ ที่ถูกเรียกดูบ่อย