รายงาน ข.ย.9, ข.ย.10, ข.ย.11, ข.ย.12, ข.ย.13 | GPP

รายงาน ข.ย.9, ข.ย.10, ข.ย.11, ข.ย.12, ข.ย.13 | GPP

สั่งพิมพ์รายงานได้จากโปรแกรมไฮเจียได้ทันที เป็นไปตามรูปแบบรายงานมาตรฐานที่กำหนด สะดวกและรวดเร็วรายงานหลักที่ร้านยาต้องทำ คือ

► ข.ย.9 : บัญชีการซื้อยา
► ข.ย.10 : บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ
► ข.ย.11 : บัญชีการขายยาอันตราย ตามที่ อ.ย. กำหนด
► ข.ย.12 : บัญชีการขายยาตามใบสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลปะ ฯ (พิมพ์แบบฟอร์มเปล่า)
► ข.ย.13 : บัญชีการขายยา ตามที่ อ.ย. กำหนด (เฉพาะร้านขายส่ง)

ผู้ใช้งานต้องกำหนดสินค้าที่จะต้องออกรายงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรายงานนั้น ๆ
อ่านรายละเอียดและวิธีการด้านล่างนี้ได้เลย
ความหมายของรายงาน ข.ย. ที่ควรรู้

► ข.ย.9 บัญชีการซื้อยา

คือ สินค้าที่เป็นยาทุกประเภท ต้องทำรายงานหากมีการซื้อเข้าร้าน

► ข.ย.10 บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ

คือ สินค้าที่เป็นยา และ มีประเภทยาตามกฏหมาย = ยาควบคุมพิเศษ ต้องทำรายงานหากมีการขายเกิดขึ้น

► ข.ย.11 บัญชีการขายยาอันตราย ตามที่ อ.ย. กำหนด

คือ สินค้าที่เป็นยา และ มีประเภทยาตามกฏหมาย = ยาอันตราย และ ยานั้นถูกกำหนดให้ออกรายงานขาย ต้องทำรายงานหากมีการขายเกิดขึ้น

► ข.ย.12 บัญชีการขายยาตามใบสั่งแพทย์ฯ

คือ การขายยาทุกประเภท ที่มีการอ้างอิงใบสั่งแพทย์ ปัจจุบันในโปรแกรมจะสามารถพิมพ์ ขย12 ในแบบฟอร์มเปล่าได้เท่านั้น

► ข.ย.13 : บัญชีการขายยา ตามที่ อ.ย. กำหนด (เฉพาะร้านขายส่ง)

คือ การขายยาทุกประเภท ตามที่ อ.ย. กำหนดให้ร้านยาที่จดทะเบียนเป็นร้านขายส่งต้องทำส่งรายงานทุกรอบ 4 เดือนของปี

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด