รายงาน ข.ย.9, ข.ย.10, ข.ย.11 | GPP

รายงาน ข.ย.9, ข.ย.10, ข.ย.11 | GPP

สั่งพิมพ์รายงาน ข.ย.9 ข.ย.10 ข.ย.11 ได้จากโปรแกรมไฮเจียได้ทันที เป็นไปตามรูปแบบรายงานมาตรฐานที่กำหนด สะดวกและรวดเร็วรายงานหลัก 3 รายงานที่ร้านยาต้องทำ คือ

► ข.ย.9 : บัญชีการซื้อยา
► ข.ย.10 : บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ
► ข.ย.11 : บัญชีการขายยาอันตราย ตามที่ อ.ย. กำหนด

ผู้ใช้งานต้องกำหนดสินค้าที่จะต้องออกรายงาน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของรายงานนั้น ๆ
อ่านรายละเอียดและวิธีการด้านล่างนี้ได้เลย
ความหมายของรายงาน ข.ย. ที่ควรรู้

► ข.ย.9 บัญชีการซื้อยา

คือ สินค้าที่เป็นยาทุกประเภท ต้องทำรายงานหากมีการซื้อเข้าร้าน

► ข.ย.10 บัญชีการขายยาควบคุมพิเศษ

คือ สินค้าที่เป็นยา และ มีประเภทยาตามกฏหมาย = ยาควบคุมพิเศษ ต้องทำรายงานหากมีการขายเกิดขึ้น

► ข.ย.11 บัญชีการขายยาอันตราย ตามที่ อ.ย. กำหนด

คือ สินค้าที่เป็นยา และ มีประเภทยาตามกฏหมาย = ยาอันตราย และ ยานั้นถูกกำหนดให้ออกรายงานขาย ต้องทำรายงานหากมีการขายเกิดขึ้น

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด