ตัดจ่ายย้อนหลัง (ขายก่อน รับสินค้า) | มีคลิป

ตัดจ่ายย้อนหลัง (ขายก่อน รับสินค้า) | มีคลิป

โปรแกรมจะบันทึกประวัติการทำขายที่ไม่พอจ่าย (ของหมด) ให้เฉพาะสินค้าที่เคยมีประวัติการรับเข้าแล้วเท่านั้น สินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติใด ๆ จะไม่เก็บประวัตินี้ให้ยังไม่ได้รับสินค้าเข้า แต่ต้องทำขายออกก่อน
ที่ฟอร์มขายสินค้า หากมีการขายสินค้าที่ของหมดไปแล้ว หรือ จำนวนคงเหลือ ณ ขณะนั้นไม่พอที่จะจ่ายออก เช่น คงเหลือ 2 แผง แต่กำลังจะขายในจำนวน 4 แผง กรณีนี้คือ จะไม่พอจ่าย 2 แผง โปรแกรมจะเก็บประวัติว่ามีการขายสินค้านั้น ๆ ออกไปและไม่พอจ่าย 2 แผง

ตัวอย่างการทำขาย ถ้าหากมีการขายที่ไม่พอจ่าย ตัวอักษรของสินค้านั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดง (เพื่อแจ้งให้ทราบ) เรายังสามารถทำขายได้ตามปกติ โปรแกรมจะบันทึกยอดขขายให้เสมอ แต่เรื่องการตัดสต๊อกจะตัดออกได้เท่าที่ตัด (สต๊อกจะไม่มีการติดลบเด็ดขาด)


จากตัวอย่างจำนวนที่พอจ่ายคือ 2 แผง โปรแกรมจะเก็บประวัติเอาไว้ให้ เราสามารถตรวจสอบได้ที่ฟอร์ม "รายการขาย ที่ไม่พอตัดจ่าย"

 

 

คำแนะนำอื่นที่ถูกเรียกดูบ่อยคำแนะนำการใช้งานทั้งหมด