📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

การใช้งานใบสั่งยาออนไลน์ โครงการรับยาที่ร้านยา (สปสช.)

การใช้งานใบสั่งยาออนไลน์ โครงการรับยาที่ร้านยา (สปสช.)

ปัจจุบันระบบนี้อาจใช้งานผ่านช่องทางของ สปสช. เป็นหลัก AMED

ขอบคุณ สปสช. ที่เรียนเชิญทางไฮเจียเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสมัยที่ยังเป็น MODEL แรก ๆ ของระบบงานนี้การใช้งานใบสั่งยาออนไลน์ผ่านโปรแกรมไฮเจีย จะเป็นการใช้งานเฉพาะส่วนงานในร้านยาเท่านั้น โดยเน้นไปในเรื่องการบันทึกการจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่มารับยาที่ร้านยาตามโครงการฯ จะไม่มีระบบงานในส่วนของการสร้างหรือจัดการใบสั่งยาได้โดยตรงซึ่งระบบงานสร้างใบสั่งยาจะอยู่ในส่วนของทาง รพ. เท่านั้น

ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ รหัสร้านยา (drugstore code) และ key (หรืออาจเรียกว่ารหัสผ่าน) จาก สปสช. เขต ตามที่อยู่ร้านยาของผู้ใช้งาน

เริ่มต้นการใช้งาน
เปิดหน้าฟอร์มใบสั่งยาออนไลน์ฯ ได้ที่เมนูขาย ตามตัวอย่างภาพต่อไปนี้จากหน้าฟอร์มใบสั่งยาออนไลน์ อันดับแรกผู้ใช้งานต้องระบุข้อมูลการเข้าใช้งานก่อน โดยให้คลิกที่ปุ่มบริเวณมุมขวาบนของฟอร์ม จะมีช่องให้ระบุรหัสร้านยา และ key ตามตัวอย่างในภาพด้านล่างนี้ จากนั้นบันทึกข้อมูลและยืนยัน เพื่อเริ่ม login (authen) เข้าดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์กลางของ สปสช.การค้นหาใบสั่งยา
เมื่อมีผู้ป่วยมารับยาที่ร้าน การค้นหาใบสั่งยา สามารถค้นหาได้จาก เลขที่ใบสั่งยา หรือ เลขประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย อย่างใดอย่างหนึ่ง

จากภาพตัวอย่างนี้ทดสอบด้วยการระบุเลขที่ใบสั่งยา อาจจะมาจากผู้ป่วยถือเอกสารมารับยาที่ร้านของเรา จากนั้นให้กดปุ่ม "ค้นหาใบสั่งยา" หากพบข้อมูล โปรแกรมไฮเจียก็จะแสดงรายการใบสั่งยา ให้ตรวจสอบชื่อผู้ป่วย ชื่อ รพ. ให้ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม "บันทึกจ่ายยา" ที่ท้ายรายการใบสั่งยานั้น ๆ เพื่อเข้าขั้นตอนต่อไปตัวอย่างหน้าต่างใบสั่งยาแท็บ "รายละเอียดในใบสั่งยา"

โดยข้อมูลนี้จะดึงมาโดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์กลางของ สปสช. ผู้ที่คีย์ข้อมูลใบสั่งยานี้จะมาจาก รพ. โดยสามาาถดูได้ละเอียดทั้งหมดตามแท็บย่อย ๆ ได้ตามต้องการ จากภาพตัวอย่างด้านล่างนี้คือ "ข้อมูลใบสั่งยา"ตัวอย่างแท็บ "ผล Labs" (ถ้ามี)


ตัวอย่างแท็บ "ข้อมูล ICD-10" (ถ้ามี)


ตัวอย่างแท็บ "ผลการตรวจร่างกาย จาก รพ." (ถ้ามี)


ตัวอย่างแท็บ "ข้อมูลเพิ่มเติมผู้ป่วย" (ถ้ามี)


ตัวอย่างแท็บ "รายการยาที่ต้องจ่าย" โดยแท็บนี้จะแสดงรายการยาที่เป็นข้อมูลเดิมของใบสั่งยา เพื่อให้เภสัชกรได้ตรวจสอบย้อนหลังได้อีกครั้งว่าเดิมทีในใบสั่งยานี้เคยสั่งจ่ายยาในจำนวนเท่าไร เนื่องจากในการบันทึกจ่ายยา มีโอกาสที่จะจ่ายน้อยกว่าในใบสั่งยาได้ เช่น ผู้ป่วยนำยาเดิมมาด้วยและยังมีเหลืออยู่ เป็นต้น


บันทึกการจ่ายยา
ในแท็บหลักนี้จะเป็นระบบงานหลักที่เภสัชกรร้านยาต้องทำกัน โดยจะมีข้อมูลที่ให้ระบุหลัก ๆ ด้วยกันอย่างน้อย 2 ช่อง คือ บันทึกเภสัชกรร้านยา อาจจะเป็นโน๊ต หมายเหตุเพิ่มเติมลงไป, และ ชื่อเภสัชกรผู้จ่ายยา โดยโปรแกรมไฮเจียจะดึงข้อมูลชื่อนี้จากที่ผู้ใช้งานได้ระบุเอาไว้ในเมนูตั้งค่า -> ข้อมูลร้าน สามารถแก้ไขได้หากผู้จ่ายยา ณ ขณะนั้นอาจเป็นเภสัชกรที่มาพาสทามเป็นต้น

ในส่วนการบันทึกจ่ายยานี้จะแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 แท็บ ที่ต้องส่งข้อมูลกลับไปยัง สปสช. โดยแท็บแรกคือ

[1] รายการยาที่ต้องจ่าย

ทางด้านซ้ายคือรายการยาที่ต้องจ่าย โดยสามารถคลิกที่ท้ายรายการยานั้น ๆ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ และสามารถแก้ไขในช่อง จำนวนที่จ่ายจริงได้ เช่น ผู้ป่วยมียาเหลือมา จำนวนที่จ่ายจริงอาจน้อยกว่าจำนวนในใบสั่งยาได้ แต่จะไม่สามารถจ่ายเกินจากที่ใบสั่งยาระบุมาได้


การพิมพ์ฉลากยา

เมื่อเภสัชกรตรวจสอบรายการยาที่ต้องจ่ายและระบุจำนวนที่จ่ายจริงทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หากต้องการพิมพ์ฉลากยาให้คลิกที่ปุ่ม "พิมพ์ฉลากยา"สามารถคลิกดปุ่มดูฉลากที่ท้ายรายการยานั้น ๆ เพื่อดูข้อมูลตัวอย่างทีจะแสดงในฉลาก และ ในช่อง ชื่อการค้า, ระยะเวลา, วิธีการใช้ยา, คำเตือน เภสัชกรสามารถแก้ไขข้อความได้ตามความเหมาะสม เผื่อกรณีที่ ข้อมูลดังกล่าวมีความยาวเกินไปที่จะเพียงพอที่จะแสดงบนฉลาก หรือ ต้องการเพิ่มเติมเน้นคำแนะนำอื่น ๆ ตามต้องการ

รูปแบบและวิธีการพิมพ์ฉลากยาจะเป็นในลักษณะเดิมของโปรแกรมไฮเจีย[2] บันทึกปัญหาการใช้ยา

ในแท็บนี้หากเราพบปัญหาการใช้ยาจากผู้ป่วย สามารถบันทึกข้อมูลนี้ได้ โดยการกดปุ่ม "เพิ่มรายการ" เลือกปัญหาการใช้ยา และ ระบุรายละเอียดตามที่เภสัชกรพบตัวอย่างการบันทึกปัญหาการใช้ยา 1 ปัญหา สามารถแก้ไข หรือ ลบ โดยการคลิกที่ท้ายรายการปัญหาฯ นั้น ๆ ได้ตามต้องการ ข้อมูลแท็บนี้ไม่บังคับระบุข้อมูล สามารถปล่อยว่างได้[3] บันทึกตรวจร่ายกาย

หากร้านยาได้มีการตรวจร่ายกายผู้ป่วยเบื้องต้นเช่น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ก็สามารถบันทึกข้อมูลนี้ได้ ข้อมูลแท็บนี้ไม่บังคับระบุข้อมูล สามารถปล่อยว่างได้[4] บันทึกการประสานงาน รพ.

สำหรับกรณีที่ร้านยาได้มีการติดต่อกลับไปยังทาง เภสัชกร รพ. จะมีการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แท็บนี้ ข้อมูลแท็บนี้ไม่บังคับระบุข้อมูล สามารถปล่อยว่างได้การส่งข้อมูล เพื่อบันทึกการจ่ายยา

เมื่อเภสัชกรตรวจสอบข้อมูลและลงรายละเอียดตามความเหมาะสมทั้ง 1-4 แท็บ เรียบร้อยดีแล้ว ให้คลิกที่ปุ่มสีแดง "ส่งข้อมูล บันทึกการจ่ายยา ทั้งหมดแท็บ 1-4"โปรแกรมไฮเจียจะให้ยืนยันการส่งข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากจะไม่มีการบันทึกข้อมูล บันทึกจ่ายยาที่ระบไปทั้ง 4 แท็บนี้เข้าฐานข้อมูลไฮเจีย จะเป็นการส่งข้อมูลไปยัง สปสช. โดยตรง หากยังไม่แน่ใจและต้องการตรวจสอบข้อมูลใหม่อีกครั้งให้คลิกที่ปุ่ม "กลับไปตรวจสอบ" หากแน่ใจดีแล้วให้กดปุ่ม "ยืนยันส่งข้อมูล"หากมีการส่งข้อมูลสำเร็จ จะมีหน้าต่างเล็ก ๆ แสดงข้อความว่า "ส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลบันทึกจ่ายยาเรียบร้อยแล้วพิมพ์ใบจ่ายยา

หลังการส่งข้อมูลบันทึกการจ่ายยาสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมไฮเจียจะสอบถามต่อว่าต้องการพิมพ์ใบจ่ายยาในแบบ A4 หรือไม่ กดปุ่ม "ตกลง" เพื่อดูตัวอย่างก่อนพิมพ์ตัวอย่างใบจ่ายยาตามใบสั่งแพทย์ จะแสดงข้อมูลสรุป และ รายการจ่ายยา จำนวนที่จ่าย พร้อมให้ผู้ป่วยและเภสัชกรลงรายมือชื่อด้านล่างได้ด้วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยและเภสัชกรร้านยาเก็บเอกสารนี้เป็นหลักฐานได้จบขั้นตอนงานบันทึกการจ่ายยาในส่วนของร้านยาเรียบร้อยแล้ว

ใบสั่งยาที่บันทึกจ่ายยาแล้ว
สำหรับตรวจสอบย้อนหลังว่าร้านยาได้มีการบันทึกจ่ายยาไปแล้วกี่ใบสั่งยา หรือ ต้องการค้นหาบันทึกการจ่ายยาขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อมูลบางส่วนได้ โดยเงื่อนไขการแก้ไขข้อมูลจะสามารถแก้ไขได้เฉพาะการบันทึกจ่ายยาในวันเดียวกันเท่านั้น จะไม่สามารถแก้ไขย้อนหลังได้

การดูข้อมูลใบสั่งยาที่บันทึกจ่ายยาแล้วให้คลิกที่แท็บหลักด้านบน "[b] ใบสั่งยาที่บันทึกจ่ายยาแล้ว" โดยสามารถระบุคำค้นหา เลือกช่วงวันที่ และกดปุ่มค้นหาใบสั่งยาที่บันทึกแล้ว ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ได้เลยเมื่อคลิกที่ปุ่มดูแก้ไข ใบสั่งยาที่บันทึกจ่ายยาแล้วขึ้นมา โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างพร้อมข้อมูลใบสั่งยาและข้อมูลบันทึกการจ่ายยาที่เคยส่งข้อมูลมาแสดง โดยข้อมูลนี้จะดึงมาจากเซิร์ฟเวอร์ของ สปสช. ไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในโปรแกรมไฮเจีย

สามารถพิมพ์ใบจ่ายยาย้อนหลังได้ด้วย จะมีปุ่มแสดงขึ้นมาให้พิมพ์สามารถแก้ไขข้อมูล และ ส่งข้อมูลอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ จากเงื่อนไขการแก้ไขข้อมูลจะสามารถส่งข้อมูลแก้ไขได้เฉพาะในวันเดียวกับที่บันทึกจ่ายยาเท่านั้น ไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขบันทึกจ่ายยาของวันก่อนหน้านี้ได้

** หากมีความจำเป็นอื่นใด เกี่ยวกับการแก้ไขบันทึกจ่ายยา ผู้ใช้งานต้องติดต่อ สปสช. เขตตามพื้นที่ร้านยาของผู้ใช้งานโปรแกรมไฮเจียจะให้ยืนยันการแก้ไขข้อมูลบันทึกจ่ายยาอีกครั้งหนึ่ง หากยืนยันการแก้ไขให้คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันส่งข้อมูล"หากมีการส่งข้อมูลเพื่อแก้ไขสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างพร้อมข้อความว่า "แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว"ตัวช่วยอื่น ๆ

มีปุ่มส่งออกรายการบันทึกข้อมูลจ่ายยาเป็นไฟล์ excel เพื่อให้ร้านยาเก็บเป็นประวัติการบันทีกจ่ายยาได้ โดยจะแสดงแค่วันที่บันทึกจ่ายยา และข้อมูลใบสั่งยาเบื้องต้นเท่านั้น จะไม่มีการดึงรายละเอียดข้อมูลของผู้ป่วยออกไปใน excel

และปุ่มตรวจสอบการเบิกจ่ายชดเชย โดยจะเป็นตัวช่วยการเปิดเว็บไซต์ ไปยัง สปสช.ตัวอย่างเว็บไซต์ http://seamlessfordmis.nhso.go.th/seamlessfordmis/faces/login.jsf