📌


ภาพหน้าจอโปรแกรมอาจไม่ตรงกันในบางจุดกับโปรแกรมเวอร์ชันปัจจุบันอันเนื่องจากคำแนะนำนี้อาจยังไม่ได้ถูกปรับปรุงรูปภาพ แต่โดยขั้นตอนการใช้งานหลักยังเป็นการใช้งานแบบเดียวกัน

ทดสอบการพิมพ์ ก่อนใช้งานในโปรแกรม (Print Test Page)

ทดสอบการพิมพ์ ก่อนใช้งานในโปรแกรม (Print Test Page)

หลักการการสั่ง Print เอกสาร รายงาน และ อื่น ๆ ในโปรแกรมไฮเจียเป็นเพียงแค่การส่งคำสั่ง Print ไปยังเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเท่านั้น โปรแกรมไฮเจียไม่ได้เชื่อมต่อ เชื่อมโยง กับ เครื่องพิมพ์ทุกประเภท

ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่นั้นสามารถทำงานได้จริง จึงจำเป็นต้องมีการการทดสอบการพิมพ์ หรือ Print Test Page จาก Windows ก่อนนำไปใช้งานจริงในโปรแกรมไฮเจีย หรือ ใช้งานจริงกับโปรแกรมอื่น

เปิด Printers & scanners
คลิก Start menu แล้วพิมพ์ค้นหา Printers & scanners
จากนั้นคลิกที่ Printers & scanners เพื่อเข้าหน้า Windows Settingsจะแสดงเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องที่มีอยู่ใน Windows ที่ติดตั้งไดรเวอร์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เครื่องพิมพ์ ที่ต้องการทดสอบการพิมพ์ในหน้าของเครื่องพิมพ์ที่จะทดสอบ ให้คลิกที่ Print Test Page เพื่อทดสอบการพิมพ์จากไดรเวอร์หากเครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์ข้อความทดสอบออก และ มีการ feed กระดาษได้ระยะถูกต้องตามประเภทและการตั้งค่าของเครื่องพิมพ์

แสดงว่าเครื่องพิมพ์ทำงานปกติ สามารถใช้งานในโปรแกรมไฮเจียได้เลยถ้าหากเครื่องพิมพ์นั้น ไม่พิมพ์, ไม่ตอบสนองการ Print Test Page, พิมพ์แล้ว feed กระดาษไม่ตรง, มีรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ปกติ

ให้ติดต่อไปยังผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์นั้น เพื่อให้ช่วยตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ได้อย่างเหมาะสม และ หากเครือ่งพิมพ์ผิดปกติจะได้เข้าเงื่อนไขการซัพพอร์ท การรับประกัน ฯลฯ


ตัวอย่างการ Print Test Page จากเครื่องพิมพ์ฉลาก

ให้ทดสอบคลิกหลายครั้งติดกัน เพื่อดูระยะการ feed ในแต่ละดวงว่าถูกต้องหรือไม่ และ ข้อความที่แสดง คำว่า TEST จัดกึ่งกลางสติกเกอร์และชิดขอบบนของดวง ตัวอย่างทดสอบ Print Test Page 4 ครั้งติดกัน จะมีคำว่า TEST 4 คำโดยแต่ละคำจะอยู่ใน 1 ดวง และ มีการ feed ระยะที่ถูกต้องตามรอยปะ
เมื่อเครื่องพิมพ์ทำงานได้ปกติแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้กำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมไฮเจีย
เพื่อให้โปรแกรมไฮเจีย สามารถส่งคำสั่ง Print ไปยังเครื่องพิมพ์นั้น ๆ ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องให้ผู้ใช้งานเลือกหรือค้นหาชื่อเครื่องพิพม์ทุกครั้ง ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้โปรแกรมไฮเจียจะแยกงานเป็น 1 งานพิมพ์ ต่อ 1 เครื่องพิมพ์ ตามตัวอย่างในภาพนี้ ให้ผู้ใช้งานกำหนดได้ตามที่ต้องการ

ข้อควรระวัง หรือ ข้อสังเกตุ


กรณีที่มีการลงไดรเวอร์ใหม่, มีการลงไดรเวอร์ที่ซ้ำซ้อน อาจมีชื่อเครื่องพิมพ์ถูกเปลี่ยนชื่อ หรือ มีชื่อซ้ำกัน (จะต่อท้ายด้วยคำว่า COPY...) หรือ กรณีที่มีชื่อเครื่องที่คล้ายกันจากการเปลี่ยนรุ่นใหม่ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบชื่อเครื่องนั้นให้ถูกต้อง โดยดูจากในขั้นตอน Print Test Page ว่าเครื่องพิมพ์ชื่อนี้สามารถพิมพ์ทดสอบได้จริง

เนื่องจากหากมีการซ้ำซ้อนของไดรเวอร์ ยกตัวอย่างเช่น มีทดสอบจากเครื่องพิมพ์ A00 แล้วทำงานได้ปกติ แต่ในโปรแกรมไฮเจียมีการกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์เป็น A01 ก็จะพบว่าไม่สามารถ Print งานในโปรแกรมไฮเจียได้

ภาพตัวอย่างการกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมไฮเจีย


การกำหนดค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ตามการใช้งานของผู้ใช้งาน เช่น มีการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ใหม่ หรือ ลงไดรเวอร์ใหม่ เป็นต้น

ไม่ต้องกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ก็ได้ ไม่มีผลในการใช้งานโปรแกรม
ตัวอย่างกรณีที่ไมไ่ด้ระบุว่าการพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงินจะต้องพิมพ์ที่เครื่องชื่ออะไร เนื่องจากไม่มีการกำหนดไว้ เมื่อมีการสั่ง Print เกิดขึ้นโปรแกรมไฮเจียจะมี popup ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์แสดงขึ้นมา ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ได้เองตามที่ต้องการคำแนะนำอื่นที่เกี่ยวข้อง

การ Print ใบเสร็จรับเงิน

สร้าง / พิมพ์ สติกเกอร์ฉลากยา

การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนสติกเกอร์ 8x5cm

การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนกระดาษ A4