หลักการการสั่ง Print เอกสาร รายงาน และ อื่น ๆ ในโปรแกรมไฮเจียเป็นเพียงแค่การส่งคำสั่ง Print ไปยังเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานเท่านั้น โปรแกรมไฮเจียไม่ได้เชื่อมต่อ เชื่อมโยง กับ เครื่องพิมพ์ทุกประเภท

ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานอยู่นั้นสามารถทำงานได้จริง จึงจำเป็นต้องมีการการทดสอบการพิมพ์ หรือ Print Test Page จาก Windows ก่อนนำไปใช้งานจริงในโปรแกรมไฮเจีย หรือ ใช้งานจริงกับโปรแกรมอื่น

ไปที่ Control Panel
คลิกที่ start menu แล้วพิมพ์ค้นหา Control Panel
จากนั้นคลิกที่ Veiw devices and printers หรือ devices and printersในหัวข้อ Printers จะแสดงเครื่องพิมพ์ทุกเครื่องที่มีอยู่ใน Windows ของเรา ให้คลิกขวาที่เครื่องพิมพ์ ที่ต้องการทดสอบการพิมพ์

เลือก Printer propertiesในหน้าต่าง Properties ให้คลิกที่ปุ่ม Print Test Page เพื่อทดสอบการพิมพ์จากไดรเวอร์หากเครื่องพิมพ์สั่งพิมพ์ข้อความทดสอบออกมาได้ และมีการ feed กระดาษได้ระยะถูกต้อง แสดงว่าเครื่องพิมพ์ทำงานปกติ

โปรแกรมไฮเจียก็จะสั่งพิมพ์งานต่างๆ ได้เลยตัวอย่างการ Print Test Page จากเครื่องพิมพ์ฉลาก

ทดสอบคลิกหลายครั้งติดกันเพื่อดูระยะการ feed ในแต่ละดวงว่าถูกต้องหรือไม่ และ ข้อความที่แสดง คำว่า TEST จัดกึ่งกลางสติกเกอร์และชิดขอบบนของดวงถ้าหากเครื่องพิมพ์นั้น ไม่พิมพ์ ไม่ตอบสนองการ Print Test Page หรือ พิมพ์แล้ว feed กระดาษไม่ตรง หรือ มีรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ปกติ ปัญหานั้นจะต้องถูกแก้ไขที่ไดรเวอร์ของเครื่องพิมพ์เท่านั้น

ให้ติดต่อไปยังผู้จำหน่ายเครื่องพิมพ์ ให้ช่วยตรวจสอบและสอบถามวิธีการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ที่ใช้งานได้อย่างเหมาะสม


เมื่อเครื่องพิมพ์ทำงานได้ปกติแล้ว ให้ดำเนินการต่อไปนี้กำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมไฮเจีย
เพื่อให้โปรแกรมไฮเจีย สามารถส่งคำสั่ง Print ไปยังเครื่องพิมพ์นั้น ๆ ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องให้ผู้ใช้งานเลือกหรือค้นหาชื่อเครื่องพิพม์ทุกครั้ง ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้โปรแกรมไฮเจียจะแยกงานเป็น 1 งานพิมพ์ ต่อ 1 เครื่องพิมพ์ ตามตัวอย่างในภาพนี้ ให้ผู้ใช้งานกำหนดได้ตามที่ต้องการ

ข้อควรระวัง หรือ ข้อสังเกตุ


กรณีที่มีการลงไดรเวอร์ใหม่, มีการลงไดรเวอร์ที่ซ้ำซ้อน อาจมีชื่อเครื่องพิมพ์ถูกเปลี่ยนชื่อ หรือ มีชื่อซ้ำกัน (จะต่อท้ายด้วยคำว่า COPY...) หรือ กรณีที่มีชื่อเครื่องที่คล้ายกันจากการเปลี่ยนรุ่นใหม่ ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบชื่อเครื่องนั้นให้ถูกต้อง โดยดูจากในขั้นตอน Print Test Page ว่าเครื่องพิมพ์ชื่อนี้สามารถพิมพ์ทดสอบได้จริง

เนื่องจากหากมีการซ้ำซ้อนของไดรเวอร์ ยกตัวอย่างเช่น มีทดสอบจากเครื่องพิมพ์ A00 แล้วทำงานได้ปกติ แต่ในโปรแกรมไฮเจียมีการกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์เป็น A01 ก็จะพบว่าไม่สามารถ Print งานในโปรแกรมไฮเจียได้

ภาพตัวอย่างการกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ในโปรแกรมไฮเจีย


การกำหนดค่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอด ตามการใช้งานของผู้ใช้งาน เช่น มีการเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ใหม่ หรือ ลงไดรเวอร์ใหม่ เป็นต้น

ไม่ต้องกำหนดชื่อเครื่องพิมพ์ก็ได้ ไม่มีผลในการใช้งานโปรแกรม
ตัวอย่างกรณีที่ไมไ่ด้ระบุว่าการพิมพ์สลิปใบเสร็จรับเงินจะต้องพิมพ์ที่เครื่องชื่ออะไร เนื่องจากไม่มีการกำหนดไว้ เมื่อมีการสั่ง Print เกิดขึ้นโปรแกรมไฮเจียจะมี popup ให้เลือกชื่อเครื่องพิมพ์แสดงขึ้นมา ตามตัวอย่างภาพด้านล่างนี้ ผู้ใช้งานสามารถเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ได้เองตามที่ต้องการคำแนะนำอื่นที่เกี่ยวข้อง

การ Print ใบเสร็จรับเงิน

สร้าง / พิมพ์ สติกเกอร์ฉลากยา

การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนสติกเกอร์ 8x5cm

การทำป้ายราคา/บาร์โค้ด บนกระดาษ A4